САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

2015 оны санхүүгийн тайлан

Дэлгэрэнгүй >

2015 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН 

Баланс /сая төгрөгөөр/
  Эргэлтийн хөрөнгө  20,568.62
  Эргэлтийн бус хөрөнгө 11,639.87
  Нийт хөрөнгө 32,208.49
  Өр төлбөрийн нийт дүн  44.16
  Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 32,164.33
 

Орлого үр дүнгийн тайлангийн үзүүлэлт   
  Нийт орлого 1,791.45
  Нийт зардал 1,046.62
  Цэвэр ашиг 744.83
 

Санхүүгийн харьцаанууд  
  Нийт хөрөнгийн өгөөж /ROA/ 0.06
  Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн өгөөж /ROE/  0.02
  Нийт хөрөнгийн эргэц/ROTA/ 0.06
 

Аудит   
  Аудит хийсэн байгууллага KPMG