Та энд байна:

Шинээр болон нэмж гаргасан үнэт цаас 

 

 Шинээр бүртгүүлсэн хувьцаат компаниуд /2005 оноос хойш/

Симбол  Хувьцаат компанийн нэр  Бүртгэгдсэн хувьцааны тоо Бүртгэгдсэн огноо  Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө  Үнэт цаасны танилцуулга
Хувьцааны тоо ширхэг Нийт үнийн дүн /төг/
1 MIK  "Мик холдинг " ХК  20,709,320  2015-12-21 3,106,398 37,276,776,000  
2  MRX  "Мерекс" ХК  65,005,000  2014-01-14 26,000,000 2,600,000,000
3  ETR  "Э-Tранс ложистикс" XK  46,200,000  2012-04-09 7,700,000 924,000,000
4 HGN "Хөх ган" ХК  101,317,557  2008-07-30  30,395,272 3,195,456,280
 5 NKT "Нако түлш" ХК  11,000,000  2008-06-24 - -
 6 RMC  "Ремикон" ХК  127,642,623  2008-05-19  50,480,202  5,048,820,200
 7 HRM  "Гермес центр" ХК 78,543,001  2008-05-16  23,562,900 2,356,290,000
 8 OLL "Оллоо" ХК  9,700,497  2007-09-12 5,820,299 582,029,900
 9 HBO "Хай би ойл" ХК 5,000,000  2007-05-02 4,000,000  400,000,000
 10 BDS  "Би ди сек" ХК  10,000,000  2006-06-22 7,500,000  750,000,000
 11 JTB  "Женко тур бюро" ХК  100,000,000  2006-01-17  78,895,885 8,259,239,676
12 MSH  "Монгол шилтгээн" ХК  10,000,000  2005-05-25  1,000,000 800,000,000

Нэмж хувьцаа гаргасан компаниуд /2007 оноос хойш/

Симбол  Хувьцаат компанийн нэр  Бүртгэгдсэн хувьцааны тоо Бүртгэгдсэн огноо  Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө  Үнэт цаасны танилцуулга
Тоо ширхэг Нийт дүн
 1 MNP  "Монгол шуудан" ХК  33,859,363  2015-12-22  - -
 2 BHR  "Бинсэ" ХК  1,000,000  2015-05-04  1,000,000 -
3 BDS "БиДиСек" ХК  6,000,000  - - -
4 SHG "Шарын гол" ХК  1,707,404  2011-10-13  1,648,257 18,301,439,069
5 SIL "Силикат" ХК  16,222,300 5/6/2011 16,222,300 3,650,017,500
6 SHG  "Шарын гол" ХК 1,292,596  2011-01-13  -  -
 7 HBO "Хай би ойл" ХК  2,234,268  2010-08-25  2,738,361 728,474,814
8 NKT "Нако түлш" ХК  1,615,721   2010-08-25 1,180,195 270,264,655
9 BDS  "Би ди сек" ХК  1,000,000  2008-06-12  900,014 2,625,346,500
10 HBO  "Хай би ойл" ХК  2,000,000  2007-11-29  -  -
11 MIB  "Монинжбар" ХК  10,000,000  2007-01-16  10,000,000 1,000,000,000

Компанийн өрийн хэрэгсэл  

 Компанийн нэр  Бүртгэгдсэн үнэт цаасны тоо Бүртгэгдсэн огноо  Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө  Үнэт цаасны              танилцуулга
       Тоо ширхэг        Нийт дүн
 1  "Эрчим Инженеринг" ХХК             50,000  2015-08-10           50,000      500,000,000